Technisches Wörterbuch 

   

   
deutsch - polnisch: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Stahl   T   U   V   W   Z
   
polnisch - deutsch: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   stale    T   U   V   W   Z
    
DEUTSCH POLNISCH
Abkohlung odwęglanie
Abkühldauer czas chłodzenia
Abkühlen proces chłodzenia
Abkühlgeschwindigkeit szybkość chłodzenia
Abkühlkurve krzywa chłodzenia
Abkühlmittel środek chłodzący
Abkühltemperatur temperatura chłodzenia
Abkühlung stygnięcie, chłodzenie
Abkühlverlauf przebieg procesu chłodzenia
abrasiv ścierny, szlifierski, także: abrazyjny
Absaugung element odsysający, wyciągowy, także: odsysanie
Abscheidegrad stopień filtracji, stopień odpylania
Abschreckdauer czas trwania hartowania
Abschrecken hartowanie, oziębianie
Abschrecken, Ölabschreckung oziębianie, hartowanie w oleju
Abschrecken, Wasserabschreckung oziębianie, hartowanie w wodzie
Abschreckmittel środek hartowniczy
Abschrecktemperatur temperatura schładzania/hartowania
Abstandsbolzen bolec dystansowy
Abwasserpumpe pompa do ścieków, pompa kanalizacyjna
Achsausrichtung regulacja osi
Altern starzenie
Aluminieren aluminiowanie, glinowanie
Aluminium aluminium, glin
Aluminium Gusslegierung stop odlewniczy aluminium
Aluminiumlegierung stop aluminiowy
Aluminium Knetlegierung stop aluminium do obróbki plastycznej
Analyse analiza
Anbindung przyłączenie, podłączenie
Anfangspermeabilität przenikalność magnetyczna początkowa
Anforderung wymaganie, zapotrzebowanie, zamówienie
Angebot oferta
Anlassdauer czas odpuszczania
Anlassen odpuszczanie
Anlassprödigkeit kruchość odpuszczania
Anlasstemperatur temperatura odpuszczania
Anschlag zderzak, ogranicznik ruchu
Antennenschacht kanał antenowy
Antrieb napęd
Antriebswelle wał napędowy
Anwärmdauer czas nadgrzewania
Anwärmen nadgrzewanie
Anwendungsbeispiel przykład zastosowania
Anwendungsbereich zakres zastosowań
Arbeitsgang operacja technologiczna, bieg roboczy
Atmosphäre, geregelte atmosfera regulowana
Attest atest
Aufbereitung przystosowanie, obróbka wstępna, także: przeróbka, wzbogacenie
Aufhärtbarkeit utwardzalność
Aufhärtung hartowanie w celu uzyskania najwyższej twardości
Aufkohlen nawęglanie
Aufkohlungstiefe głębokość nawęglenia, grubość warstwy nawęglonej
Auflösung zdolność rozdzielcza
Aufstickungstiefe głębokość naazotowania, grubość warstwy naazotowanej
Augenschrauben śruby oczkowe
Ausführung nach ... wykonanie wg …
Aushärten utwardzanie wydzieleniowe, utwardzanie dyspersyjne
Auskohlung odwęglenie zupełne
Auslagern starzenie naturalne, starzenie samorzutne
Auslauf wybieg, wypływ, wypad
ausscheidungshärtbar utwardzany dyspersyjnie, wydzieleniowo
Außen- / Innenschicht warstwa zewnętrzna / wewnętrzna  
Außengewinde gwint zewnętrzny
Austenitische Legierungen stopy austenityczne
Austenit austenit
Austenitformhärten niskotemperaturowa obróbka cieplna
austenitisch austenityczny
Austenitische Stähle stale austenityczne
Austenitisierdauer czas austenityzowania
Austenitisieren austenityzacja
Austenitisiertemperatur temperatura austenityzacji
Auswerfer wypychacz, wyrzutnik
Autogenverfahren technika spawania gazowego
Bandverzinkungsanlage urządzenie do cynkowania taśmowego 
Baustahl stal konstrukcyjna
Beanspruchung obciążenie, naprężenie
Bearbeitbarkeit obrabialność, zdolność do obrobienia
Bearbeitungsspindel wrzeciono w obrabiarce
Bearbeitungszugabe naddatek na obróbkę
Beheizung ogrzewanie, opalanie
Berater, technischer doradca ds. technicznych
Bergbau górnictwo
Beschichtung powłoka, powleczenie
Bestrahlung napromieniowanie, naświetlanie
Betriebsdruck ciśnienie robocze
BF-Glühen wyżarzanie w celu uzyskania podwyższonej wytrzymałości
BG-Glühen wyżarzanie w celu uzyskania struktury ferrytyczno-perlitycznej
Biegebruchfestigkeit wytrzymałość na naprężanie zginające
biegen giąć, zginać
Binder środek wiążący
Blankglühen wyżarzanie beznalotowe, wyżarzanie jasne
Bläuen wyżarzanie z niebieskim nalotem
Bleibronze brąz ołowiowy
Blindhärtungsversuch hartowanie ślepe, pseudohartowanie
bohren wiercić
Bohrung otwór
bördeln zawijać obwodowo obrzeże 
Borieren borowanie (dyfuzyjne)
Bruchdehnung wydłużenie przy zerwaniu
Büchse puszka, tuleja
Bugstrahlruder dziobowy ster strumieniowy
Bund pierścień oporowy, kołnierz oporowy
Bündellader podajnik obsługujący wiązki / paczki
Carbonitrieren nitronawęglanie, cyjanowanie, węgloazotowanie, azotonawęglanie
Chargengröße wielkość wytopu / spustu
Chromieren chromowanie
Dekanter wirówka dekantacyjna
Dichte masa właściwa
Dichte gęstość
Dichtring pierścień uszczelniający
Dichtung uszczelnienie, uszczelka, szczeliwo
Dichtungsdeckel pokrywa uszczelniająca
Dichtungstechnik technika uszczelniania
Dichtungsträger wspornik uszczelnienia
Diffusionsglühen wyżarzanie dyfuzyjne, wyżarzanie ujednorodniające
Diffusionsschicht warstwa dyfuzyjna, powłoka dyfuzyjna
Direktabschrecken hartowanie z temperatury nawęglania, hartowanie bezpośrednie
Direkthärten hartowanie bezpośrednie z pieca, hartowanie w obrębie urządzenia grzewczego
Distanzbolzen bolec, trzpień dystansowy
Doppelhärten hartowanie dwukrotne, podwójne
Drahtseilklemmen zacisk liny
Drehbank tokarka
Drehen toczenie 
Drehteil część toczona, także: część obrotowa
Drehzahlsteller regulator liczby obrotów
Drosselklappe przepustnica
Drosselventil zawór dławiący
Druckfestigkeit wytrzymałość na ściskanie
Druckprüfstand stanowisko do badań ciśnieniowych
duktil ciągliwy
dünnwandig cienkościenny
Duplexstahl stal duplex ( dwufazowa )
Durchhärtung hartowanie wskrośne
Durchlaufglühen wyżarzanie ciągłe
Durchmesser, außen średnica zewnętrzna
Durchmesser, innen średnica wewnętrzna
Durchwärmdauer czas wygrzewania
Durchwärmen wygrzewanie, nagrzewanie na wskroś
Dynamische Festigkeit wytrzymałość na obciążenia dynamiczne
Edelstahl stal szlachetna, stopowa
Eilgang przesuw szybki
einbaufertig gotowy do zamontowania
Einfachhärten hartowanie jednokrotne
Einhärtung zahartowanie w głąb
Einhärtungstiefe głębokość zahartowania
Einlass-Separator separator wejściowy
Einsatzgewicht waga wsadu
Einsatzhärten węgloutwardzanie cieplne, utwardzanie dyfuzyjne
Einsatzhärtungstiefe głębokość utwardzenia dyfuzyjnego
Einsatzmaterial wsad, materiał wsadowy
Einsäulengestell stojak jednokolumnowy
einschieben wsuwać
Einschubsystem system podzespołu wsuwanego
Einstechen toczenie poprzeczne
Eintreibvorrichtung układ wprowadzający
eisenfrei nie zawierający żelaza
Eisklasse klasa lodowa ( znak wzmocnień lodowych )
Elastizitätsmodul moduł sprężystości podłużnej
elektrostatisch elektrostatyczny
Emulsionsnebel mgła emulsyjna
Endfilter filtr końcowy
Entkohlen odwęglanie
Entkohlung odwęglenie
Entkohlungstiefe głębokość odwęglenia
entspannt odprężony
Erholungsglühen wyżarzanie zdrowiące
erodieren erodować
Erodiermaschine obrabiarka do obróbki elektroiskrowej / elektrokontaktowej
Erschmelzung wytapianie
Erstarrung krzepnięcie, zestalanie się
Erwärmdauer czas nagrzewania
Erwärmen nagrzewanie
Fächerscheibe außengezahnt podkładka sprężysta ząbkowana zewnętrznie
Fächerscheibe innengezahnt podkładka sprężysta ząbkowana wewnętrznie
Fächerscheibe versenkt podkładka sprężysta ząbkowana zewnętrznie wachlarzowa
Farbeindringprüfung badanie penetracyjne
Fasen krawędzie
Federringe podkładki sprężyste
Feindrehen toczenie precyzyjne
feinkörnig drobnoziarnisty
Feinkorn drobne ziarno
Feinstkorn bardzo drobne ziarno
Ferrit ferryt, żelazo
Ferritgehaltmessung pomiar zawartości żelaza
ferritisch ferrytyczny
Ferritische Stähle stale ferrytyczne
Fertigbearbeitung obróbka wykańczająca, obróbka na gotowo
Fertigmaß wymiar na gotowo
Fertigteil część gotowa, obrobiona
Fertigung wytwarzanie, produkcja
Fertigungsverfahren metoda produkcji
Festigkeit wytrzymałość
Festigkeit, Biegebruch- wytrzymałość na naprężanie zginające
Festigkeit, Druck-. wytrzymałość na ściskanie
Festigkeit, dynamische wytrzymalość na obciążenia dynamiczne
Festigkeit, Schlag- wytrzymałość udarowa, udarność
Festigkeit, Verschleiß- wytrzymałość na ścieranie
feuerverzinkt ocynkowany ogniowo
Filtergeräteauslegung rozplanowanie urządzeń filtrujących
Filterzellensystem system wkładów filtrujących
finishen wykańczać
Flache Sechskantmuttern nakrętki sześciokątne niskie
Flächen powierzchnie
Flächen bearbeitet powierzchnie po obróbce wstępnej
Flächen unbearbeitet powierzchnie bez obróbki
Flächen vorgedreht powierzchnia po toczeniu zgrubnym
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz śruby zamkowe z podsadzeniem
Flammhärten hartowanie płomieniowe
Flammpunkt temperatura zapłonu
Flammspritzen metalizacja natryskowa
Flansch kołnierz
Fließpressteil element wyciskany na zimno
Flügelmuttern nakrętki skrzydełkowe
Flügelschrauben śruby skrzydełkowe
Flüssigkeitrücklauf odpływ cieczy
Formänderung odkształcanie, deformacja
Fräsen frezowanie
Führungsrolle rolka prowadząca, krążek prowadzący, wałek prowadzący
Führungsschacht szyb prowadzący
Fußgerüst wspora łuku
Futtermittelindustrie przemysł paszowy
galvanisch galwaniczny
Gasnitrieren azotowanie gazowe
gebrochenes Abschrecken hartowanie przerywane
Gefälle nachylenie
Gefüge struktura
geglüht, spannungsarm odprężanie, odprężone
geglüht, spannungsfrei odprężanie
Gehäuse korpus, kadłub, także: obudowa, osłona, futerał
gekapselt zamknięty, obudowany
Gelenkbuchse puszka przegubowa
Gelenkring pierścień przegubowy
geschmiedet kuty
gestuftes Abschrecken hartowanie stopniowane
Gewinde formen gwintowanie poprzez formowanie
Gewinde schneiden gwintowanie poprzez nacinanie
gewinden gwintować
gewindeschneiden gwintować, nacinać gwint
Gewindestangen pręty gwintowane
Gewindestifte wkręty dociskowe bez łba
Gewindestifte mit Spitze wkręty dociskowe z końcem stożkowym
Gießerei odlewnia
Gießverfahren proces odlewu
GKZ-Glühen wyżarzanie zmiękczające
Gleitring pierścień ślizgowy
Glühbehandlung wyżarzanie
Glühdauer czas wyżarzania
glühen wyżarzać
Glühen wyżarzanie
Glühen auf der Warmumformhitze wyżarzanie z ciepła przeróbki plastycznej
Glühen auf kugelige Carbide wyżarzanie sferoidyzujące, sferoidyzowane
Glühgestelle korpus, stelaż wyżarzania
Glühtemperatur temperatura wyżarzania
Graphitisieren grafityzowanie, wyżarzanie grafityzujące
Grat wypływka, zalewka, pozostałości ucięcia
Grat zadzior po okrawaniu, dziurowaniu
Grauguss żeliwo szare, żeliwo sferoidalne
Grenzmerkmal granicznik
Grenzwert wartość graniczna, wartość dopuszczalna
grob gruby, zgrubny
Grobdrehen toczenie zgrubne
Grobkornglühen wyżarzanie przegrzewające, przegrzewanie
Großdrehbank tokarka ciężka
Grundkörper korpus, kadłub
Gusseisen żeliwo
Gusslegierung stop odlewniczy
Halbrundkerbnägel nitokołki z łbem kulistym
Halbrundniete nity z łbem półkulistym
Haltedauer czas wygrzewania
Halten wygrzewanie
Hammerschrauben śruby z łbem młoteczkowym
Härtbarkeit hartowność
Härte twardość
Härten hartowanie, utwardzanie
Härten auf Warmumformhitze hartowanie z ciepła obróbki plastycznej
Härteprüfung badanie twardości
Härterissempfindlichkeit czułość na pęknięcia hartownicze
Härtetemperatur temperatura hartowania
Härtetiefe głębokość hartowania
Härteverlauf rozkład twardości, profil twardości
Hartguss żeliwo utwardzone, odlew żeliwny utwardzony
Hartmetalle węgliki spiekane
Hartstahl stal twarda
Härtung zahartowanie, utwardzenie
Herstellung produkcja
hitzebeständigt żaroodporny
Hochdruckpumpe pompa wysokociśnieniowa
Hochfrequenzspindel wrzeciono z silnikiem prądu wysokiej częstotliwości
hochverdichtet wysoko zagęszczony
hochwertiger PE wysokogatunkowy polietylen
Hohlstahl stal rurowa ( drążona )
Honen gładzenie, honowanie, osełkowanie
Hosenrohr trójnik rurowy
Hülse tuleja, gliza
Impulsanlassen odpuszczanie impulsowe
Impulshärten hartowanie impulsowe
Induktionshärten hartowanie indukcyjne
Innengewinde gwint wewnętrzny
Innenloch otwór wewnętrzny
Isothermisches Umwandeln przemiana izotermiczna
Kabelhülse tuleja kabla
Kaltauslagern starzenie naturalne, starzenie samorzutne
Kaltband taśma walcowana na zimno
kaltfließpressen wyciskanie na zimno
Kaltformgebung formowanie na zimno
kaltgewalzt walcowane na zimno
Kaltumformen obróbka plastyczna na zimno
kaltzäh ciągliwy w niskich temperaturach
Kauschen kausza do lin
Kegelstift kołek stożkowy
Kerbschlagarbeit udarność
Kerbschlagbiegeversuch udarnościowa próba zginania
Kernhärten utwardzanie rdzenia, hartowanie rdzenia, normalizowanie rdzenia
Kerntechnik technika jądrowa
Klärschlamm osad ściekowy
Koerzitivfeldstärke natężenie koercyjne
Kohlenstoffpegel poziom / zawartość węgla
Kohlenstoffverlauf profil stężenia węgla, rozkład stężenia węgla
konisch stożkowaty
Konstruktionsbauteile elementy konstrukcyjne
Konstruktionsschweißung spawanie konstrukcyjne
Koordinatenmessgerät przyrząd do pomiaru współrzędnych
Korngröße wielkość ziarna
Korrosionsbeständigkeit odporność na korozję
Korrosionsschutz ochrona przeciwkorozyjna
kraftstrotzend wysokoenergetyczny
Kratzförderer przenośnik zgrzebłowy, zgarniakowy
Kreiselpumpe pompa wirowa
Kreuzrichtwerk prostownica krzyżowa, mechanizm kierunkowy
Kritischer Abkühlverlauf krytyczny przebieg chłodzenia
Kronenmuttern nakrętki koronowe
Kugelknöpfe uchwyty kuliste
Kugelmühle młyn kulowy, kruszarka kulowa bębnowa
Kühlmedium środek chłodzący
Kühlmittel chłodziwo
Kühlschmierstoff środek chłodząco-smarujący
Kühlung chłodzenie
künstliches Altern starzenie sztuczne, syntetyczne
Kunststoffe tworzywa sztuczne
Kupfer miedź
Kurzschlussfeld pole zwarcia
kurzspanend dający krótkie wióry
Lackschlamm osad lakowy
Lager łożysko
Lagertechnik technika łożyskowa
Lamellengrafit grafit pasemkowy
Langdrehteil element toczony wzdłużnie
langspanend dający długie wióry
Lebensdauer żywotność
Legierung stop
Lichtbogenverfahren technika spawania z zastosowaniem łuku świetlnego
Lineartaktmaschine obrabiarka z cyklem liniowym
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym
Linsensenkschrauben mit Schlitz wkręty z łbem stożkowym soczewkowym
Lochen dziurowanie
Lochscheibe krążek, tarcza z otworem
Lochtrommel bęben perforowany
Losgröße wielkość zamówienia produkcyjnego, wielkość partii 
Lösungsglühen wyżarzanie rozpuszczające
Luftabkühlung chłodzenie powietrzem
Luftablenkblech deflektor powietrza
Luftexpansionsraum zbiornik rozprężania powietrza
Luftfilteranlage urządzenie filtrujące
Luftleistung wydajność przepływu powietrza
Luftreiniger filtr powietrza
Lunker jama skurczowa, jama usadowa, także: ubytek
Magnetförderer przenośnik magnetyczny
Mahlen mielenie
Manövriersystem system manewrowy
Mantelrohr obsada lufy, płaszcz lufy
Martensit martenzyt
Martensitaushärten utwardzanie wydzieleniowe martenzytu
Martensitische Stähle stale martenzytyczne
Maßänderung zmiana wymiaru
Maßprotokoll protokół pomiarów
Maßzugabe naddatek
Materialbestand stan materiału w magazynie
Materialfehler wada materiału
Materialhaspel bęben na materiał
Materialkosten koszty materiału
Materialprüfung badanie materiałów
Materialzuführung doprowadzenie materiału
mechanische Eigenschaften właściwości mechaniczne
medium średnio, średni
Mehrspindel-Drehautomat wielowrzecionowy automat tokarski
Mehrstoff-Aluminiumbronzen wieloskładnikowe brązy aluminiowe
Mehrstrangblockgießanlage urządzenie do wielożyłowego odlewania ciągłego
Messbereich obszar, zakres pomiaru
Messing mosiądz
Messsystem system pomiarowy
Metallographie metalografia
Mischbearbeitung obróbka mieszana
MMS = Minimalmengenschmierung minimalne smarowanie
Monoguss odlew jednorodny
montieren montować
Motorleistung wydajność silnika
nachrüstbar możliwe dodatkowe wyposażenie
Nahrungsmittelindustrie przemysł artykułów spożywczych
Nassbearbeitung obróbka z użyciem chłodziwa
natürliches Altern starzenie naturalne
Nebenzeit czas dodatkowy
Nichteisen-Metalle metale nieżelazne
Nickel nikiel (Ni)
Nickelbasislegierungen niklowe stopy podstawowe
Nickellegierungen stopy niklowe
niedrieglegiert niskostopowy
Nitrieren (Aufsticken) azotowanie, nitrowanie
Nitrierhärtetiefe grubość warstwy naazotowanej
Nitriertiefe głębokość warstwy azotowanej
Normalglühen wyżarzanie normalizujące, normalizowanie
Oberfläche powierzchnia
Oberflächenfehler wada powierzchniowa, wada powierzchni surowej
Oberflächenhärten hartowanie powierzchniowe płomieniowe
Oberflächenriss pękniecie powierzchni, rysa powierzchniowa
Oberflächenrissprüfung badanie pęknięć powierzchniowych
Oberflächenverfestigung utwardzanie powierzchniowe
Oberflächenvergütung ulepszanie powierzchni
Ofenabkühlung chłodzenie w piecu
Ofenbau budowa pieców
Ölanteil zawartość oleju
Ölnebel mgła olejowa
Oxidationsbeständigkeit odporność na utlenianie
Passfedern wpusty pryzmatyczne
Passmaß wymiar tolerowany
Patentieren patentowanie
Patronenfilter filtr kartridżowy
Permeabilität przenikalność magnetyczna
Permeabilitätsbestimmung badania permabilitacyjne
Pflanzenklärbecken zbiornik sedymentacyjny z filtrami roślinnymi
Plasmanitrieren azotowanie jarzeniowe, azotowanie jonowe
polieren polerować
Polyamid PA poliamid
Prägen / Stempeln tłoczenie/wytłaczanie
Pressen prasowanie, tłoczenie, kucie, wytłaczanie ciśnieniowe
pressen tłoczenie
Prüfer kontroler
Prüfgerät przyrząd wskaźnikowy
Prüflabor laboratorium badawcze
Prüfling próbka badana
Prüfmaschine maszyna do badań
Prüfmethode metoda badania
Prüfprotokoll świadectwo próby
Prüfung próba, badanie
Prüfzeugnis atest
Pumpe pompa
Quarantäne-Becken zbiornik do przeprowadzenia kwarantanny
Quasi-Beruhigung półuspokojenie
Querbohren wiercenie poprzeczne
Querstrahlruder poprzeczny ster strumieniowy
Rändelmuttern nakrętki radełkowane
Rändeln radełkowanie
Rändelschrauben śruby radełkowane
Randhärten hartowaie warstwy nawęglonej
Randoxidation utlenienie warstwy powierzchniowej
Randschichthärten hartowanie powierzchniowe
Reduzierstück kształtka redukcyjna
reiben rozwiercanie dokładne
Reihenfilter filtr przepływowy
Reineisen czyste żelazo
Reinheitsgrad stopień czystości
Rekristallisationsglühen wyżarzanie rekrystalizujące
Resistenz odporność
Retorte retorta, mufla
Richtwerk  prostownik
Ring pierścień
Ringmuttern nakrętki z uchem
Ringschrauben śruby z uchem
Rissbildung powstawanie rys, pęknięć
Risse rysa, pęknięcie
Rohgasbelastung obciążenie gazem surowym
Rohling półfabrykat
Rohmaß wymiar z naddatkiem do obróbki mechanicznej
Rohmaterial surowiec
Rolle rolka
Rollgang bieżnia rolkowa, samotok
Röntgenprüfung badanie rentgenowskie
rostbeständig odporny na korozję
Rotationskraft siła rotacji
rotationssymetrisch rotacyjno-symetryczny
rotationsverdichtet zagęszczone pod wpływem rotacji i działania siły odśrodkowej
Rotbruchzone strefa kruchości na gorąco
Ruderanlage urządzenie sterownicze
Ruderschaftbezug powłoka na oprzyrządowanie sterownicze
Rührwerksdichtung uszczelnienie mieszalnika
Rundstahl pręt okrągły
Rundtaktmaschine maszyna z cyklem obwodowym
Rüstzeit czas przygotowania maszyny
sägen cięcie
Salzbadaufkohlung nawęglanie w kąpieli solnej, nawęglanie kąpielowe
Sandstrahlen piaskowanie
Sättigungsinduktion indukcja nasilenia
Saugleistung wydajność odsysania = ilość powietrza do przefiltrowania
säurebeständig kwasoodporny
Schalldämpfer  tłumik
Schaltschrank szafa sterownicza
Scharnierbandförderer zawiasowy przenośnik taśmowy
Scheiben podkładki okrągłe
Scheiben keilförmig podkładki klinowe
Schicht warstwa
Schiffbau budownictwo okrętowe
Schlackenreinheitsgrad współczynnik czystości żużlu
Schlagfestigkeit wytrzymałość udarowa, udarność
Schleifen szlifowanie, ścieranie
Schleifmaschine szlifierka
Schleuderguss odlew odśrodkowy
Schleudergussverfahren (horizontal, vertikal) proces odlewania odśrodkowego ( horyzontalne, wertykalne )
schleudern odwirowywać
Schlitzen nacinanie
Schlussglühung wyżarzanie końcowe
Schmelze wytop
Schmelzofen piec do wytapiania
Schmelzpunkt temperatura topnienia
schmieden kucie
Schmiedestück, Freiformschmiedestück odkuwka swobodnie kuta
Schmiedestück, Gesenkschmiedestück odkuwka matrycowa
Schmiedestück, Schmiedeteil odkuwka
Schmierung smarowanie
schneiden cięcie
Schnellspannsystem system szybkiego mocowania
Schutzart współczynnik ochrony
Schutzgas gaz ochronny, gaz obojętny
Schutzklasse współczynnik ochrony
Schwebstofffilter filtr zawiesinowy
Schweißdraht drut spawalniczy
Schweißeignung nadający się do spawania
Schweißen spawanie, zgrzewanie
Schweißnaht spoina
schwenkbar przesuwny
Schwenkfutter uchwyt przekręcany
Schwerzerspannung frezowanie o wysokiej wydajności skrawania
Schwingförderer przenośnik wychylny, wibracyjny
Sechskant-Blechschrauben wkręt samogwintujący do blach z łbem sześciokątnym
Sechskant-Holzschrauben wkręty do drewna z łbem sześciokątnym
Sechskant-Hutmuttern nakrętki kołpakowe
Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil nakrętki sześciokątne kołpakowe samohamowane
Sechskantmutter nakrętki sześciokątne
Sechskantmutter mit Flansch nakrętka sześciokątna z kołnierzem stożkowym
Sechskantmuttern mit Klemmteil nakrętki sześciokątne samozabezpieczające
Sechskant-Passschrauben śruby pasowane
Sechskantschrauben mit Feingewinde śruby z łbem 6-kątnym z pełnym gwintem drobnozwojowym
Sechskantschrauben mit Flansch śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf śruby z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia
Sechskantschrauben mit Schaft śruby z łbem 6-kątnym z gwintem na części długości trzpienia
Sechskant-Spannschlossmutter nakrętka napinająca sześciokątna
Sekundärhärtung hartowanie wtórne, utwardzanie wtórne
Selbstanlassen odpuszczanie samorzutne
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz blachowkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym
Senkschrauben mit Kreuzschlitz wkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym
Senkschrauben mit Schlitz wkręty z łbem stożkowym
Sicherheitsendschalter zabezpieczający wyłącznik krańcowy
Sicherungsringe für Bohrungen pierścienie osadcze wewnętrze
Sicherungsringe für Wellen pierścienie osadcze zewnętrzne
Sicherungsscheiben für Wellen płytki osadcze sprężynujące
Silicieren krzemowanie
sintern spiekać (proszki metali)
Sonderlegierung stop specjalny
Sonderqualität gatunek specjalny
Sonderschraube śruba specjalna
Sonderwerkstoffe materiały specjalne
Spaltring pierścień szczelinowy
spanabhebend wiórowy
Späne wióry
spanlos bezwiórowy
Spannbacke szczęka mocująca
Spannhebel dźwignia mocująca
Spannkraft siła mocująca, siła zamocowania, także: siła naprężająca
Spannteller talerz zaciskowy
Spannungsarmglühen odprężanie
Spannungsfreiglühen wyżarzanie odprężające
Spannvorrichtung urządzenie napinające, napinacz, także: uchwyt mocujący
Spannzangenfutter uchwyt zaciskowy
Speiser podajnik, zasilacz
spektral widmowy, spektralny
Spektroskopische Verwechslungsprüfung spektroskopijna weryfikacja materiału
spiegelbildlich lustrzane odbicie (konstrukcja odwrotna niż standardowa)
Spindeldrehzahl prędkość obrotowa wrzeciona
Spitzdraht drut ostry
Splinte zawleczki
Stabilglühen wyżarzanie stabilizujące, wyżarzanie koagulujące
Stabilisieren stabilizowanie, sezonowanie
Stahl stal
Stahl, austenitische stale austenityczne
Stahl, Automatenstähle stale automatowe
Stahl, Baustähle stale konstrukcyjne
Stahl, beruhigte Stähle stale uspokojone
Stahl, Edelstähle stale szlachetne, wysokostopowe
Stahl, Einsatzstähle stale do nawęglania
Stahl, ESU-Stähle stale o wysokim stopniu czystości
Stahl, Federstähle stale sprężynowe
Stahl, ferritische stale ferrytyczne
Stahl, hitzebeständig stale żaroodporne
Stahl, Kaltarbeitsstähle stale na narzędzia do pracy na zimno
Stahl, korrosionsbeständige stale odporne na korozję
Stahl, Kugellagerstähle stale łożyskowe
Stahl, Manganhartstähle stale manganowe nieścieralne
Stahl, martensitische stale martenzytyczne
Stahl, rostfreie stale nierdzewne
Stahl, säurebeständig stale kwasoodporne
Stahl, Schnellarbeitsstähle stale szybkotnące
Stahl, Sonderstähle stale specjalne
Stahl, Vergütungsstähle stale do ulepszania cieplnego
Stahl, Warmarbeitsstahl stale na narzędzia do pracy na gorąco
Stahl, Werkzeugstähle stale narzędziowe
Stahlguss staliwo, odlew staliwny
Stahlwerk stalownia, huta stali
Standzeit żywotność, okres trwałości
Stangenauflagefläche powierzchnia stykowa pręta
Stangenlademagazin magazynek załadowczy dla prętów
Stangenmaterial materiał prętowy, pręty
Steckerstift kołek wtykowy, wtyczka
Steilförderer przenośnik stromonośny
Steinschrauben śruby kotwowe
Stift kołek, przetyczka, trzpień
Stirnabschreckversuch próba hartowania od czoła
Stoßeinheit jednostka dłutowania
Strahlanlage urządzenie do obróbki strumieniowo- ściernej
Strahlmittel materiał ścierny, ścierniwo
Stranggießanlage linia odlewania ciągłego
Stranggussrolle rolka do linii odlewania ciągłego
Streckgrenze granica plastyczności
Stufenförderer przenośnik schodkowy
stufenlos bezstopniowy
Stutzen, Anschlussstutzen króciec, króciec przyłączeniowy
Stützrohr wałek podtrzymujący, podpierający, rolka podtrzymująca
Sulfonitrocarburieren siarkowęgloazotowanie
Tablettierwerkzeug zespół dwóch stempli i matrycy tabletarki
Technische Bedingungen warunki techniczne
Teller-Schalttisch-Maschine obrabiarka z przestawnym stołem talerzowym
Temperaturgeregelte Warmumformung obróbka plastyczna na gorąco z regulowaną temperaturą
Temperguß żeliwo kowalne, żeliwo ciągliwe
Tempern wyżarzanie uplastyczniające, uplastycznianie żeliwa
Thermochemische Behandlung obróbka termochemiczna, cieplno-chemiczna
Tiefkühlen schładzanie do niskich temperatur
Tieflochbohren odwiert głębokich otworów ( głęboko-otworowy )
tiefziehen formowanie wgłębne
Titan tytan
Titanlegierungen stopy tytanu
T-Nutenschrauben śruby do wpustów typu T
T-Nutensteine nakrętki do wpustów typu T
Trägermaterial materiał nośny
Tragfähigkeit obciążenie dopuszczalne
Transportrolle rolka transportowa, rolka samotoku transportowego
Trockenbearbeitung obróbka na sucho
trockener Aerosol aerozol suchy
trockener Rauch dym suchy
Trommel bęben 
Trommelmantel obudowa, osłona bębna, także: płaszcz bębna
Trommelofen piec bębnowy
Überaltern przestarzenie, starzenie przedłużone
Überhitzen przepalenie, przegrzanie
Überhitzungsempfindlichkeit wrażliwość na przegrzanie, skłonność do gruboziarnistości
Überkohlung przewęglenie, nadmierne nawęglenie
Überlappung zakucie, zawalcowanie, nakładanie się
Überzeiten zbyt długie wygrzewanie
Überzug pokrycie, powłoka
Ultraschallprüfung badanie ultradźwiękowe
Umformen obróbka plastyczna, przekształcanie
Umformgrad stopień odkształcenia
Umformtechnik przeróbka plastyczna
Umformtemperatur temperatura przeróbki plastycznej
Umkörnen wyżarzanie przekrystalizowujące
Umlenkrolle krążek zwrotny, krążek kierunkowy, krążek prowadzący
Umrüsten przezbrojenie, wymiana osprzętu i narzędzi
Umrüstzeit czas przezbrojenia
Umwandeln in der Bainitstufe przemiana bainityczna
Umwandlungstemperatur temperatura przemiany, temperatura krytyczna, punkt krytyczny
unberuhigter Stahl stal nieuspokojona
Unebenheiten nierówność powierzchni
Unterlegscheiben podkładki okrągłe
UP-Schweißanlage urządzenie do spawania łukiem krytym
Vakuumentgasung odgazowanie próżniowe
Ventilsitzring pierścień gniazda zaworu
Verbindungsschicht strefa związków, strefa faz pośrednich
Verbindungsschweißen spawanie połączeniowe
Verbrennen przepalanie, spalanie
Verbundguss odlew warstwowy
Verformungsbehandlung obróbka formująca
Vergüten ulepszanie cieplne
Vergütung ulepszenie cieplne
Vergütungsstahl stal do ulepszania cieplnego
Versandgewicht ciężar wysyłkowy
Versatz niecentryczność dziurowania
Verschiebeaufbau konstrukcja przesuwna
Verschleiß zużycie, ścieranie
Verschleißfestigkeit wytrzymałość na ścieranie
Verschleißfestigkeit odporność na zużycie
Verschleißschutz ochrona przed ścieraniem
Verschleißwiderstand odporność na ścieranie
Verschlussschrauben mit Bund korek gwintowany z kołnierzem i gniazdem 6-kątnym
Verschmiedungsgrad stopień przekucia
Verweildauer czas przebywania w piecu
verzinkt ocynkowany
Verzinkungswanne wanna do cynkowania
Verzug przekształcenie
verzugarm niepodatny na odkształcanie
Verzunderung tworzenie się zgorzelin
Vierkantschrauben mit Bund śruby wieńcowe z łbem czworokątnym
Viskosität lepkość
vollgekapselt w pełni zabudowana
Vollmaterial materiał lity
Vorabscheidung filtrowentylacja wstępna
Vorbearbeitung obróbka wstępna, zgrubna
Vordrehen toczenie wstępne, toczenie zgrubne
Vorfilter filtr początkowy/wstępny
vorgedreht po obróbce wstępnej, po toczeniu zgrubnym
Vormaterial materiał wyjściowy
Vorrichtung urządzenie
Vorschrift przepis, instrukcja
Vorschub posuw
Vorwärmen podgrzewanie, nagrzewanie wstępne
walzen walcowanie
Walzring pierścień walcowany
Walzwerk walcownia, walcarka
Wandstärke grubość ścianki
Warmauslagern starzenie sztuczne, przyspieszone, wyżarzanie starzejące
Warmbadhärten hartowanie w kąpieli gorącej, w ośrodku gorącym
Warmband taśma walcowana na gorąco
Wärmdauer czas  nagrzewania
Wärmebehandlung obróbka cieplna
Wärmebehandlung, Anlassen odpuszczanie
Wärmebehandlung, Auslagern starzenie naturalne, samorzutne
Wärmebehandlung, BF-Glühen wyżarzanie w celu uzyskania podwyższonej wytrzymałości
Wärmebehandlung, BG-Glühen wyżarzanie w celu uzyskania struktury ferrytyczno-perlitycznej
Wärmebehandlung, Blankglühen wyżarzanie beznalotowe, jasne
Wärmebehandlung, Bläuen wyżarzanie z niebieskim nalotem
Wärmebehandlung, Diffusionsglühen wyżarzanie homogenizujące, ujednorodniające, dyfuzyjne
Wärmebehandlung, Durchlaufglühen wyżarzanie ciągłe
Wärmebehandlung, Entspannungsglühen odprężanie, wyżarzanie odprężające
Wärmebehandlung, Erholungsglühen wyżarzanie zdrowiące
Wärmebehandlung, GKZ-Glühen wyżarzanie zmiękczające
Wärmebehandlung, Glühen wyżarzanie
Wärmebehandlung, Grobkornglühen wyżarzanie przegrzewające, przegrzewanie
Wärmebehandlung, Härten hartowanie, utwardzanie
Wärmebehandlung, Induktionshärten hartowanie indukcyjne
Wärmebehandlung, Lösungsglühen wyżarzanie rozpuszczające dla otrzymania struktury jednofazowej
Wärmebehandlung, Normalglühen wyżarzanie normalizujące, normalizowanie
Wärmebehandlung, Normalisieren wyżarzanie normalizujące, normalizowanie
Wärmebehandlung, Rekristallisationsglühen wyżarzanie rekrystalizujące
Wärmebehandlung, Spannungsarmglühen odprężanie
Wärmebehandlung, Stabilglühen wyżarzanie stabilizujące
Wärmebehandlung, Vergüten ulepszanie cieplne
Wärmebehandlung, Weichglühen wyżarzanie zmiękczające
Wärmebehandlung, Zunderarmglühen wyżarzanie z nieznacznym utlenieniem powierzchni
Wärmen nagrzewanie
warmfest żarowytrzymały ( wytrzymały w podwyższonej temperaturze )
Warmformgebung formowanie na gorąco
Wärmgeschwindigkeit szybkość nagrzewania
warmgewalzt walcowane na gorąco
Wärmkurve krzywa nagrzewania
Wärmtemperatur temperatura nagrzewania
Warmzugversuch próba rozciągania na gorąco
Wartung konserwacja
WC, Wolframcarbid węglik wolframu
Weichglühen wyżarzanie zmiękczające
Weichmartensite miękki martenzyt
Wellenbock wspornik wału ( śrubowego )
Wellenleitung ciąg wałów, linia wałów, zespół wałów
Wellenschützhülse tuleja chroniąca wał
Werft stocznia
Werkstoff materiał, tworzywo
Werkzeuge narzędzia
Werkzeugstahl stal narzędziowa
Wickelhülse tuleja zwijana
Widerstandsfähigkeit zdolność odporności
Widerstandskraft wytrzymałość, odporność
Wiederaufkohlen dowęglanie
Wirtschaftlichkeit opłacalność, efektywność ekonomiczna
Wolframkarbid węglik wolframu
WZV Warmzugversuch badania wytrzymałości na rozciąganie w podwyższonej temperaturze
zäh ciągliwy, lepki
Zähflüssigkeit lepkość, kleistość
Zähigkeit wiązkość, odporność na obciążenia dynamiczne
Zähigkeit lepkość, tarcie wewnętrzne (płyny)
Zeichnung rysunek, rysunek techniczny
Zeitstandversuch próba pełzania
Zentrierbohrung nakiełek
Zentrierbohrung, innenliegende nakiełek wgłębny
Zentriermessgerät urządzenie kalibrujące
Zentrifuge centryfuga, wirówka
zerkleinern rozdrabniać, kruszyć
zerspanbar skrawalny
Zerspanungsmaschine maszyna do obróbki skrawaniem
zerstörungsfrei nieniszczący
Zerstörungsfreie Prüfungen badania nieniszczące
Zeugnis świadectwo, atest
ziehen wytłaczanie
Ziehwerkzeuge ciągadła
Zinnbronze brąz cynowy
Zugfestigkeit wytrzymałość na rozciąganie
Zugversuch próba rozciągania
Zulassung dopuszczenie
Zunderarmglühen wyżarzanie z nieznacznym utlenieniem powierzchni
Zünderdraht drut do zapalnika
Zündquelle źródło zapłonu
Zusammensetzung skład, zestawienie
Zuschläge naddatki, dodatki
Zweibackenfutter uchwyt dwuszczękowy
Zwischenfilter fitr pośredni
Zwischenglühung wyżarzanie pośrednie
Zylinderkerbstifte kołki z karbami na całej długości
Zylinderschraube wkręt z łbem walcowym
Zylinderschraube mit Innensechskant śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym (imbusowa)
Zylinderschrauben mit Innensechsrund (TORX) śruby z łbem walcowym z gniazdem ISR (TORX)
Zylinderstift kołek walcowy
Zylinderstifte mit Innengewinde kołek walcowy z gwintem wewnętrznym

POLNISCH DEUTSCH
aerozol suchy trockener Aerosol
aluminium, glin Aluminium
aluminiowanie, glinowanie Aluminieren
analiza Analyse
atest Attest, Prüfzeugnis
atmosfera regulowana Atmosphäre, geregelte
austenit Austenit
austenityczny austenitisch
austenityzacja Austenitisieren
azotowanie gazowe Gasnitrieren
azotowanie jarzeniowe, azotowanie jonowe Plasmanitrieren
azotowanie, nitrowanie Nitrieren (Aufsticken)
badania materiałów Materialprüfung
badania nieniszczące Zerstörungsfreie Prüfungen
badania pęknięć powierzchniowych Oberflächenrissprüfung
badania penetracyjne Farbeindringprüfung
badania permabilitacyjne Permeabilitätsbestimmung
badania rentgenowskie Röntgenprüfung
badania twardości Härteprüfung
badania ultradźwiękowe Ultraschallprüfung
badania wytrzymałości na rozciąganie w podwyższonej temperaturze WZV Warmzugversuch
bęben  Trommel
bęben na materiał Materialhaspel
bęben perforowany Lochtrommel
bezstopniowy stufenlos
bezwiórowy spanlos
bieżnia rolkowa, samotok Rollgang
blachowkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
bolec dystansowy Abstandsbolzen
bolec, trzpień dystansowy Distanzbolzen
borowanie (dyfuzyjne) Borieren
brąz cynowy Zinnbronze
brąz ołowiowy Bleibronze
budowa pieców Ofenbau
budownictwo okrętowe Schiffbau
centryfuga Zentrifuge
chłodzenie Kühlung
chłodzenie powietrzem Luftabkühlung
chłodzenie w piecu Ofenabkühlung
chłodziwo Kühlmittel
chromowanie Chromieren
ciąg wałów, linia wałów, zespół wałów Wellenleitung
ciągadła Ziehwerkzeuge
ciągliwy duktil
ciągliwy w niskich temperaturach kaltzäh
ciągliwy, lepki zäh
cięcie sägen, schneiden
cienkościenny dünnwandig
ciężar wysyłkowy Versandgewicht
ciśnienie robocze Betriebsdruck
czas austenityzowania Austenitisierdauer
czas chłodzenia Abkühldauer
czas dodatkowy Nebenzeit
czas nadgrzewania Anwärmdauer
czas nagrzewania Wärmdauer, Erwärmdauer
czas odpuszczania Anlassdauer
czas przebywania w piecu Verweildauer
czas przezbrojenia Umrüstzeit
czas przygotowania maszyny Rüstzeit
czas trwania hartowania Abschreckdauer
czas wygrzewania Durchwärmdauer, Haltedauer
czas wyżarzania Glühdauer
część gotowa, obrobiona Fertigteil
część toczona, także: część obrotowa Drehteil
czułość na pęknięcia hartownicze Härterissempfindlichkeit
czyste żelazo Reineisen
dający długie wióry langspanend
dający krótkie wióry kurzspanend
deflektor powietrza Luftablenkblech
doprowadzenie materiału Materialzuführung
dopuszczenie Zulassung
doradca ds. technicznych Berater, technischer
dowęglanie Wiederaufkohlen
drobne ziarno Feinkorn
drobne ziarno, bardzo Feinstkorn
drobnoziarnisty feinkörnig
drut do zapalnika Zünderdraht
drut ostry Spitzdraht
drut spawalniczy Schweißdraht
dym suchy trockener Rauch
dziobowy ster strumieniowy Bugstrahlruder
dziurowanie Lochen
dźwignia mocująca Spannhebel
elektrostatyczny elektrostatisch
element konstrukcyjny Konstruktionsbauteil
element odsysający, wyciągowy, także: odsysanie Absaugung
element toczony wzdłużnie Langdrehteil
element wyciskany na zimno Fließpressteil
erodować erodieren
ferryt Ferrit
ferrytyczny ferritisch
filtr kartridżowy Patronenfilter
filtr końcowy Endfilter
filtr początkowy / wstępny Vorfilter
filtr pośredni Zwischenfilter
filtr powietrza Luftreiniger
filtr przepływowy Reihenfilter
filtr zawiesinowy Schwebstofffilter
filtrowentylacja wstępna Vorabscheidung
formowanie na gorąco Warmformgebung
formowanie na zimno Kaltformgebung
formowanie wgłębne tiefziehen
frezowanie Fräsen
frezowanie o wysokiej wydajności skrawania Schwerzerspannung
galwaniczny galvanisch
gatunek specjalny Sonderqualität
gaz ochronny, gaz obojętny Schutzgas
gęstość Dichte
giąć, zginać biegen
gładzenie, honowanie, osełkowanie Honen
głębokość hartowania Härtetiefe
głębokość naazotowania, grubość warstwy naazotowanej Aufstickungstiefe
głębokość nawęglenia, grubość warstwy nawęglonej Aufkohlungstiefe
głębokość odwęglenia Entkohlungstiefe
głębokość utwardzenia dyfuzyjnego Einsatzhärtungstiefe
głębokość warstwy azotowanej Nitriertiefe
głębokość zahartowania Einhärtungstiefe
górnictwo Bergbau
gotowy do zamontowania einbaufertig
grafit pasemkowy Lamellengrafit
grafityzowanie, wyżarzanie grafityzujące Graphitisieren
granica plastyczności Streckgrenze
granicznik Grenzmerkmal
grubość ścianki Wandstärke
grubość warstwy naazotowanej Nitrierhärtetiefe
gruby, zgrubny grob
gwint wewnętrzny Innengewinde
gwint zewnętrzny Außengewinde
gwintować gewinden
gwintować, nacinać gwint gewindeschneiden
gwintowanie poprzez formowanie Gewinde formen
gwintowanie poprzez nacinanie Gewinde schneiden
hartowanie bezpośrednie z pieca, hartowanie w obrębie urządzenia grzewczego Direkthärten
hartowanie dwukrotne, podwójne Doppelhärten
hartowanie impulsowe Impulshärten
hartowanie indukcyjne Induktionshärten
hartowanie jednokrotne Einfachhärten
hartowanie płomieniowe Flammhärten
hartowanie powierzchniowe Randschichthärten
hartowanie powierzchniowe płomieniowe Oberflächenhärten
hartowanie przerywane gebrochenes Abschrecken
hartowanie ślepe, pseudohartowanie Blindhärtungsversuch
hartowanie stopniowane gestuftes Abschrecken
hartowanie w celu uzyskania najwyższej twardości Aufhärtung
hartowanie w kąpieli gorącej, w ośrodku gorącym Warmbadhärten
hartowanie warstwy nawęglonej Randhärten
hartowanie wskrośne Durchhärtung
hartowanie wtórne, utwardzanie wtórne Sekundärhärtung
hartowanie z ciepła obróbki plastycznej Härten auf Warmumformhitze
hartowanie z temperatury nawęglania, hartowanie bezpośrednie Direktabschrecken
hartowanie, oziębianie Abschrecken
hartowanie, utwardzanie Härten
hartowność Härtbarkeit
indukcja nasilenia Sättigungsinduktion
jama skurczowa, jama usadowa, także: ubytek Lunker
jednostka dłutowania Stoßeinheit
kanał antenowy Antennenschacht
kausza do lin Kauschen
klasa lodowa ( znak wzmocnień lodowych ) Eisklasse
kołek stożkowy Kegelstift
kołek walcowy Zylinderstift
kołek walcowy z gwintem wewnętrznym Zylinderstifte mit Innengewinde
kołek wtykowy, wtyczka Steckerstift
kołek z karbami na całej długości Zylinderkerbstift
kołek, przetyczka, trzpień Stift
kołnierz Flansch
konserwacja Wartung
konstrukcja przesuwna Verschiebeaufbau
kontroler Prüfer
korek gwintowany z kołnierzem i gniazdem 6-kątnym Verschlussschrauben mit Bund
korpus, kadłub Grundkörper
korpus, kadłub, także: obudowa, osłona, futerał Gehäuse
koszty materiału Materialkosten
krawędzie Fasen
krążek zwrotny, krążek kierunkowy, krążek prowadzący Umlenkrolle
krążek, tarcza z otworem Lochscheibe
króciec, króciec przyłączeniowy Stutzen, Anschlussstutzen
kruchość odpuszczania Anlassprödigkeit
krytyczny przebieg chłodzenia Kritischer Abkühlverlauf
krzemowanie Silicieren
krzepnięcie, zestalanie się Erstarrung
krzywa chłodzenia Abkühlkurve
krzywa nagrzewania Wärmkurve
kształtka redukcyjna Reduzierstück
kucie schmieden
kuty geschmiedet
kwasoodporny säurebeständig
laboratorium badawcze Prüflabor
lepkość Viskosität
lepkość, kleistość Zähflüssigkeit
lepkość, tarcie wewnętrzne (płyny) Zähigkeit
linia odlewania ciągłego Stranggießanlage
łożysko Lager
lustrzane odbicie (konstrukcja odwrotna niż standardowa) spiegelbildlich
magazynek załadowczy dla prętów Stangenlademagazin
martenzyt Martensit
masa właściwa Dichte
maszyna do badań Prüfmaschine
maszyna do obróbki skrawaniem Zerspanungsmaschine
maszyna z cyklem liniowym Lineartaktmaschine
maszyna z cyklem obwodowym Rundtaktmaschine
materiał lity Vollmaterial
materiał nośny Trägermaterial
materiał prętowy, pręty Stangenmaterial
materiał ścierny, ścierniwo Strahlmittel
materiał specjalny Sonderwerkstoff
materiał wyjściowy Vormaterial
materiał, tworzywo Werkstoff
metale nieżelazne Nichteisen-Metalle, NE-Metalle
metalizacja natryskowa Flammspritzen
metalografia Metallographie
metoda badania Prüfmethode
metoda produkcji Fertigungsverfahren
mgła emulsyjna Emulsionsnebel
mgła olejowa Ölnebel
miedź Kupfer
miękki martenzyt Weichmartensite
mielenie Mahlen
minimalne smarowanie MMS = Minimalmengenschmierung
młyn kulowy, kruszarka kulowa bębnowa Kugelmühle
moduł sprężystości podłużnej Elastizitätsmodul
montować montieren
mosiądz Messing
możliwe dodatkowe wyposażenie nachrüstbar
nachylenie Gefälle
nacinanie Schlitzen
nadający się do spawania Schweißeignung
naddatek Maßzugabe
naddatek na obróbkę Bearbeitungszugabe
naddatek, dodatek Zuschlag
nadgrzewanie Anwärmen
nagrzewanie Erwärmen, Wärmen
nakiełek Zentrierbohrung
nakiełek wgłębny Zentrierbohrung, innenliegende
nakrętka do wpustów typu T T-Nutensteine
nakrętka kołpakowa Sechskant-Hutmutter
nakrętka koronowa Kronenmutter
nakrętka napinająca sześciokątna Sechskant-Spannschlossmutter
nakrętka radełkowana Rändelmutter
nakrętka skrzydełkowa Flügelmutter
nakrętka sześciokątna Sechskantmutter
nakrętka sześciokątna kołpakowa samohamowana Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil
nakrętka sześciokątna niska Flache Sechskantmutter
nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca Sechskantmutter mit Klemmteil
nakrętka sześciokątna z kołnierzem stożkowym Sechskantmutter mit Flansch
nakrętka z uchem Ringmutter
napęd Antrieb
napromieniowanie, naświetlanie Bestrahlung
narzędzia Werkzeuge
natężenie koercyjne Koerzitivfeldstärke
nawęglanie Aufkohlen
nawęglanie w kąpieli solnej, nawęglanie kąpielowe Salzbadaufkohlung
nie zawierający żelaza eisenfrei
niecentryczność dziurowania Versatz
nieniszczący zerstörungsfrei
niepodatny na odkształcanie verzugarm
nierówność powierzchni Unebenheiten
nikiel (Ni) Nickel
niklowe stopy podstawowe Nickelbasislegierungen
niskostopowy niedriglegiert
niskotemperaturowa obróbka cieplna Austenitformhärten
nitokołki z łbem kulistym Halbrundkerbnägel
nitronawęglanie, cyjanowanie, węgloazotowanie, azotonawęglanie Carbonitrieren
nity z łbem półkulistym Halbrundniete
obciążenie dopuszczalne Tragfähigkeit
obciążenie gazem surowym Rohgasbelastung
obciążenie, naprężenie Beanspruchung
obrabialność, zdolność do obrobienia Bearbeitbarkeit
obrabiarka do obróbki elektroiskrowej / elektrokontaktowej Erodiermaschine
obrabiarka z cyklem liniowym Lineartaktmaschine
obrabiarka z cyklem obwodowym Rundtaktmaschine
obrabiarka z przestawnym stołem talerzowym Teller-Schalttisch-Maschine
obróbka cieplna Wärmebehandlung
obróbka cieplna: hartowanie indukcyjne Wärmebehandlung, Induktionshärten
obróbka cieplna: hartowanie, utwardzanie Wärmebehandlung, Härten
obróbka cieplna: normalizowanie Wärmebehandlung, Normalisieren
obróbka cieplna: odprężanie Wärmebehandlung, Spannungsarmglühen
obróbka cieplna: odprężanie, wyżarzanie odprężające Wärmebehandlung, Entspannungsglühen
obróbka cieplna: odpuszczanie Wärmebehandlung, Anlassen
obróbka cieplna: starzenie naturalne, samorzutne Wärmebehandlung, Auslagern
obróbka cieplna: ulepszanie cieplne Wärmebehandlung, Vergüten
obróbka cieplna: wyżarzanie Wärmebehandlung, Glühen
obróbka cieplna: wyżarzanie beznalotowe, jasne Wärmebehandlung, Blankglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie ciągłe Wärmebehandlung, Durchlaufglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie homogenizujące, ujednorodniające, dyfuzyjne Wärmebehandlung, Diffusionsglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie normalizujące, normalizowanie Wärmebehandlung, Normalglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie przegrzewające, przegrzewanie Wärmebehandlung, Grobkornglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie rekrystalizujące Wärmebehandlung, Rekristallisationsglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie rozpuszczające dla otrzymania struktury jednofazowej Wärmebehandlung, Lösungsglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie stabilizujące Wärmebehandlung, Stabilglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie w celu uzyskania podwyższonej wytrzymałości Wärmebehandlung, BF-Glühen
obróbka cieplna: wyżarzanie w celu uzyskania struktury ferrytyczno-perlitycznej Wärmebehandlung, BG-Glühen
obróbka cieplna: wyżarzanie z niebieskim nalotem Wärmebehandlung, Bläuen
obróbka cieplna: wyżarzanie z nieznacznym utlenieniem powierzchni Wärmebehandlung, Zunderarmglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie zdrowiące Wärmebehandlung, Erholungsglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie zmiękczające Wärmebehandlung, GKZ-Glühen
obróbka cieplna: wyżarzanie zmiękczające Wärmebehandlung, Weichglühen
obróbka formująca Verformungsbehandlung
obróbka mieszana Mischbearbeitung
obróbka na sucho Trockenbearbeitung
obróbka plastyczna na gorąco z regulowaną temperaturą Temperaturgeregelte Warmumformung
obróbka plastyczna na zimno Kaltumformen
obróbka plastyczna, przekształcanie Umformen
obróbka termochemiczna, cieplno-chemiczna Thermochemische Behandlung
obróbka wstępna, zgrubna Vorbearbeitung
obróbka wykańczająca, obróbka na gotowo Fertigbearbeitung
obróbka z użyciem chłodziwa Nassbearbeitung
obsada lufy, płaszcz lufy Mantelrohr
obszar, zakres pomiaru Messbereich
obudowa, osłona bębna, także: płaszcz bębna Trommelmantel
ochrona przeciwkorozyjna Korrosionsschutz
ochrona przed ścieraniem Verschleißschutz
ocynkowany verzinkt
ocynkowany ogniowo feuerverzinkt
odgazowanie próżniowe Vakuumentgasung
odkształcanie, deformacja Formänderung
odkuwka Schmiedestück, Schmiedeteil
odkuwka matrycowa Schmiedestück, Gesenkschmiedestück
odkuwka swobodnie kuta Schmiedestück, Freiformschmiedestück
odlew jednorodny Monoguss
odlew odśrodkowy Schleuderguss
odlew warstwowy Verbundguss
odlewnia Gießerei
odpływ cieczy Flüssigkeitrücklauf
odporność Resistenz
odporność na korozję Korrosionsbeständigkeit
odporność na ścieranie Verschleißwiderstand
odporność na utlenianie Oxidationsbeständigkeit
odporność na zużycie Verschleißfestigkeit
odporny na korozję rostbeständigt
odprężanie geglüht, spannungsfrei
odprężanie Spannungsarmglühen
odprężanie, odprężone geglüht, spannungsarm
odprężony entspannt
odpuszczanie Anlassen
odpuszczanie impulsowe Impulsanlassen
odpuszczanie samorzutne Selbstanlassen
odwęglanie Abkohlung, Entkohlung
odwęglanie Entkohlen
odwęglenie zupełne Auskohlung
odwiert głębokich otworów ( głęboko-otworowy ) Tieflochbohren
odwirowywać schleudern
oferta Angebot
ogrzewanie, opalanie Beheizung
operacja technologiczna, bieg roboczy Arbeitsgang
opłacalność, efektywność ekonomiczna Wirtschaftlichkeit
osad lakowy Lackschlamm
osad ściekowy Klärschlamm
otwór Bohrung
otwór wewnętrzny Innenloch
oziębianie, hartowanie w oleju Abschrecken, Ölabschreckung
oziębianie, hartowanie w wodzie Abschrecken, Wasserabschreckung
patentowanie Patentieren
pękniecie powierzchni Oberflächenriss
piaskowanie Sandstrahlen
piec bębnowy Trommelofen
piec do wytapiania Schmelzofen
pierścień Ring
pierścień gniazda zaworu Ventilsitzring
pierścień oporowy, kołnierz oporowy Bund
pierścień przegubowy Gelenkring
pierścień ślizgowy Gleitring
pierścień szczelinowy Spaltring
pierścień uszczelniający Dichtring
pierścień walcowany Walzring
pierścienie osadcze wewnętrze Sicherungsringe für Bohrungen
pierścienie osadcze zewnętrzne Sicherungsringe für Wellen
płytki osadcze sprężynujące Sicherungsscheiben für Wellen
po obróbce wstępnej, po toczeniu zgrubnym vorgedreht
podajnik obsługujący wiązki / paczki Bündellader
podajnik, zasilacz Speiser
podgrzewanie, nagrzewanie wstępne Vorwärmen
podkładka klinowa Scheiben keilförmig
podkładka okrągła Scheiben
podkładka okrągła Unterlegscheiben
podkładka sprężysta Federringe
podkładka sprężysta ząbkowana wewnętrznie Fächerscheibe innengezahnt
podkładka sprężysta ząbkowana zewnętrznie wachlarzowa Fächerscheibe versenkt
podkładka sprężysta ząbkowana zewnętrznie Fächerscheibe außengezahnt
pokrycie, powłoka Überzug
pokrywa uszczelniająca Dichtungsdeckel
pole zwarcia Kurzschlussfeld
polerować polieren
półfabrykat Rohling
poliamid Polyamid PA
półuspokojenie Quasi-Beruhigung
pomiar zawartości żelaza Ferritgehaltmessung
pompa Pumpe
pompa do ścieków, pompa kanalizacyjna Abwasserpumpe
pompa wirowa Kreiselpumpe
pompa wysokociśnieniowa Hochdruckpumpe
poprzeczny ster strumieniowy Querstrahlruder
posuw Vorschub
powierzchnia Oberfläche
powierzchnia Fläche
powierzchnia bez obróbki Fläche unbearbeitet
powierzchnia po obróbce wstępnej Fläche bearbeitet
powierzchnia po toczeniu zgrubnym Flächen vorgedreht
powierzchnia stykowa pręta Stangenauflagefläche
powłoka na oprzyrządowanie sterownicze Ruderschaftbezug
powłoka, powleczenie Beschichtung
powstawanie rys, pęknięć Rissbildung
poziom / zawartość węgla Kohlenstoffpegel
prasowanie, tłoczenie, kucie, wytłaczanie ciśnieniowe Pressen
prędkość obrotowa wrzeciona Spindeldrehzahl
pręt okrągły Rundstahl
pręty gwintowane Gewindestangen
próba hartowania od czoła Stirnabschreckversuch
próba pełzania Zeitstandversuch
próba rozciągania Zugversuch
próba rozciągania na gorąco Warmzugversuch
próba, badanie Prüfung
próbka badana Prüfling
proces chłodzenia Abkühlen
proces odlewania odśrodkowego ( horyzontalne, wertykalne ) Schleudergussverfahren (horizontal, vertikal)
proces odlewu Gießverfahren
produkcja Herstellung
profil stężenia węgla, rozkład stężenia węgla Kohlenstoffverlauf
prostownica krzyżowa, mechanizm kierunkowy Kreuzrichtwerk
prostownik Richtwerk 
protokół pomiarów Maßprotokoll
przebieg procesu chłodzenia Abkühlverlauf
przekształcenie Verzug
przemiana bainityczna Umwandeln in der Bainitstufe
przemiana izotermiczna Isothermisches Umwandeln
przemysł paszowy Futtermittelindustrie
przemysł spożywczy Nahrungsmittelindustrie
przenikalność magnetyczna Permeabilität
przenikalność magnetyczna początkowa Anfangspermeabilität
przenośnik magnetyczny Magnetförderer
przenośnik schodkowy Stufenförderer
przenośnik stromonośny Steilförderer
przenośnik wychylny, wibracyjny Schwingförderer
przenośnik zgrzebłowy, zgarniakowy Kratzförderer
przepalanie, spalanie Verbrennen
przepalenie, przegrzanie Überhitzen
przepis, instrukcja Vorschrift
przepustnica Drosselklappe
przeróbka plastyczna Umformtechnik
przestarzenie, starzenie przedłużone Überaltern
przesuw szybki Eilgang
przesuwny schwenkbar
przewęglenie, nadmierne nawęglenie Überkohlung
przezbrojenie, wymiana osprzętu i narzędzi Umrüsten
przykład zastosowania Anwendungsbeispiel
przyłączenie, podłączenie Anbindung
przyrząd do pomiaru współrzędnych Koordinatenmessgerät
przyrząd wskaźnikowy Prüfgerät
przystosowanie, obróbka wstępna, także: przeróbka, wzbogacenie Aufbereitung
puszka przegubowa Gelenkbuchse
puszka, tuleja Büchse
radełkowanie Rändeln
regulacja osi Achsausrichtung
regulator liczby obrotów Drehzahlsteller
retorta, mufla Retorte
rolka Rolle
rolka prowadząca, krążek prowadzący, wałek prowadzący Führungsrolle
rolka transportowa, rolka samotoku transportowego Transportrolle
rolka do linii odlewania ciągłego Stranggussrolle
rotacyjno-symetryczny rotationssymetrisch
rozdrabniać, kruszyć zerkleinern
rozkład twardości, profil twardości Härteverlauf
rozplanowanie urządzeń filtrujących Filtergeräteauslegung
rozwiercanie dokładne reiben
rysa powierzchniowa Oberflächenriss
rysa, pęknięcie Risse
rysunek, rysunek techniczny Zeichnung
schładzanie do niskich temperatur Tiefkühlen
ścierny, szlifierski, także: abrazyjny abrasiv
separator wejściowy Einlass-Separator
siarkowęgloazotowanie Sulfonitrocarburieren
siła mocująca, siła zamocowania, także: siła naprężająca Spannkraft
siła rotacji Rotationskraft
skład, zestawienie Zusammensetzung
skrawalny zerspanbar
smarowanie Schmierung
spawanie konstrukcyjne Konstruktionsschweißung
spawanie połączeniowe Verbindungsschweißen
spawanie, zgrzewanie Schweißen
spektroskopijna weryfikacja materiału Spektroskopische Verwechslungsprüfung
spiekać (proszki metali) sintern
spoina Schweißnaht
średnica wewnętrzna Durchmesser, innen
średnica zewnętrzna Durchmesser, außen
średnio, średni medium
środek chłodząco-smarujący Kühlschmierstoff, KSM, Kühlschmiermittel
środek chłodzący Abkühlmittel, Kühlmedium
środek hartowniczy Abschreckmittel
środek wiążący Binder
śruby do wpustów typu T T-Nutenschrauben
śruby kotwowe Steinschrauben
śruby oczkowe Augenschrauben
śruby pasowane Sechskant-Passschrauben
śruby radełkowane Rändelschrauben
śruby skrzydełkowe Flügelschrauben
śruby specjalne Sonderschrauben
śruby wieńcowe z łbem czworokątnym Vierkantschrauben mit Bund
śruby z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
śruby z łbem 6-kątnym z gwintem na części długości trzpienia Sechskantschrauben mit Schaft
śruby z łbem 6-kątnym z pełnym gwintem drobnozwojowym Sechskantschrauben mit Feingewinde
śruby z łbem młoteczkowym Hammerschrauben
śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem Sechskantschrauben mit Flansch
śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym (imbusowa) Zylinderschraube mit Innensechskant
śruby z łbem walcowym z gniazdem ISR (TORX) Zylinderschrauben mit Innensechsrund (TORX)
śruby z uchem Ringschrauben
śruby zamkowe z podsadzeniem Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
stabilizowanie, sezonowanie Stabilisieren
stal Stahl
stal duplex ( dwufazowa ) Duplexstahl
stal nieuspokojona unberuhigter Stahl
stal rurowa ( drążona ) Hohlstahl
stal twarda Hartstahl
stale austenityczne Stahl, austenitische Stähle
stale automatowe Stahl, Automatenstähle
stale do nawęglania Stahl, Einsatzstähle
stale do ulepszania cieplnego Stahl, Vergütungsstähle
stale ferrytyczne Stahl, ferritische Stähle
stale konstrukcyjne Stahl, Baustähle
stale kwasoodporne Stahl, säurebeständig
stale łożyskowe Stahl, Kugellagerstähle
stale manganowe nieścieralne Stahl, Manganhartstähle
stale martenzytyczne Stahl, martensitische Stähle
stale na narzędzia do pracy na gorąco Stahl, Warmarbeitsstahl
stale na narzędzia do pracy na zimno Stahl, Kaltarbeitsstähle
stale narzędziowe Stahl, Werkzeugstähle
stale nierdzewne Stahl, rostfreie
stale o wysokim stopniu czystości Stahl, ESU-Stähle
stale odporne na korozję Stahl, korrosionsbeständige
stale specjalne Stahl, Sonderstähle
stale sprężynowe Stahl, Federstähle
stale szlachetne, wysokostopowe Stahl, Edelstähle
stale szybkotnące Stahl, Schnellarbeitsstähle
stale uspokojone Stahl, beruhigte Stähle
stale żaroodporne Stahl, hitzebeständige Stähle
staliwo, odlew staliwny Stahlguss
stalownia, huta stali Stahlwerk
stan materiału w magazynie Materialbestand
stanowisko do badań ciśnieniowych Druckprüfstand
starzenie Altern
starzenie naturalne natürliches Altern
starzenie naturalne, starzenie samorzutne Auslagern
starzenie naturalne, starzenie samorzutne Kaltauslagern
starzenie sztuczne, przyspieszone, wyżarzanie starzejące Warmauslagern
starzenie sztuczne, syntetyczne künstliches Altern
stelaż wyżarzania Glühgestelle
stocznia Werft
stojak jednokolumnowy Einsäulengestell
stop Legierung
stop aluminiowy Aluminiumlegierung
stop aluminiowy do obróbki plastycznej Alumunium Knetlegierung
stop austenityczny Austenische Legierung
stop niklowy Nickellegierung
stop odlewniczy Gusslegierung
stop odlewniczy aluminium Aluminium Gusslegierung
stop specjalny Sonderlegierung
stop tytanu Titanlegierung
stopień czystości Reinheitsgrad
stopień filtracji, stopień odpylania Abscheidegrad
stopień odkształcenia Umformgrad
stopień przekucia Verschmiedungsgrad
stożkowaty konisch
strefa kruchości na gorąco Rotbruchzone
strefa związków, strefa faz pośrednich Verbindungsschicht
struktura Gefüge
stygnięcie, chłodzenie Abkühlung
surowiec Rohmaterial
świadectwo próby Prüfprotokoll
świadectwo, atest Zeugnis
system manewrowy Manövriersystem
system podzespołu wsuwanego Einschubsystem
system pomiarowy Messsystem
system szybkiego mocowania Schnellspannsystem
system wkładów filtrujących Filterzellensystem
szafa sterownicza Schaltschrank
szczęka mocująca Spannbacke
szlifierka Schleifmaschine
szlifowanie, ścieranie Schleifen
szyb prowadzący Führungsschacht
szybkość chłodzenia Abkühlgeschwindigkeit
szybkość nagrzewania Wärmgeschwindigkeit
talerz zaciskowy Spannteller
taśma walcowana na gorąco Warmband
taśma walcowana na zimno Kaltband
technika jądrowa Kerntechnik
technika łożyskowa Lagertechnik
technika spawania gazowego Autogenverfahren
technika spawania z zastosowaniem łuku świetlnego Lichtbogenverfahren
technika uszczelniania Dichtungstechnik
temperatura austenityzacji Austenitisiertemperatur
temperatura chłodzenia Abkühltemperatur
temperatura hartowania Härtetemperatur
temperatura nagrzewania Wärmtemperatur
temperatura odpuszczania Anlasstemperatur
temperatura przemiany, temperatura krytyczna, punkt krytyczny Umwandlungstemperatur
temperatura przeróbki plastycznej Umformtemperatur
temperatura schładzania / hartowania Abschrecktemperatur
temperatura topnienia Schmelzpunkt
temperatura wyżarzania Glühtemperatur
temperatura zapłonu Flammpunkt
tłoczenie pressen
tłoczenie, wytłaczanie Prägen, Stempeln
tłumik Schalldämpfer 
toczenie  Drehen
toczenie poprzeczne Einstechen
toczenie precyzyjne Feindrehen
toczenie wstępne, toczenie zgrubne Vordrehen
toczenie zgrubne Grobdrehen
tokarka Drehbank
tokarka ciężka Großdrehbank
trójnik rurowy Hosenrohr
tuleja chroniąca wał Wellenschützhülse
tuleja kabla Kabelhülse
tuleja zwijana Wickelhülse
tuleja, gliza Hülse
twardość Härte
tworzenie się zgorzelin Verzunderung
tworzywa sztuczne Kunststoffe
tytan Titan
uchwyt dwuszczękowy Zweibackenfutter
uchwyt przekręcany Schwenkfutter
uchwyt zaciskowy Spannzangenfutter
uchwyty kuliste Kugelknöpfe
udarność Kerbschlagarbeit
udarnościowa próba zginania Kerbschlagbiegeversuch
układ wprowadzający Eintreibvorrichtung
ulepszanie cieplne Vergüten
ulepszanie powierzchni Oberflächenvergütung
urządzenie Vorrichtung
urządzenie do cynkowania taśmowego  Bandverzinkungsanlage
urządzenie do obróbki strumieniowo- ściernej Strahlanlage
urządzenie do spawania łukiem krytym UP-Schweißanlage
urządzenie do wielożyłowego odlewania ciągłego Mehrstrangblockgießanlage
urządzenie filtrujące Luftfilteranlage
urządzenie kalibrujące Zentriermessgerät
urządzenie napinające, napinacz, także: uchwyt mocujący Spannvorrichtung
urządzenie sterownicze Ruderanlage
uszczelnienie mieszalnika Rührwerksdichtung
uszczelnienie, uszczelka, szczeliwo Dichtung
utlenienie warstwy powierzchniowej Randoxidation
utwardzalność Aufhärtbarkeit
utwardzane dyspersyjnie, wydzieleniowo ausscheidungshärtbar
utwardzanie powierzchniowe Oberflächenverfestigung
utwardzanie rdzenia, hartowanie rdzenia, normalizowanie rdzenia Kernhärten
utwardzanie wydzieleniowe martenzytu Martensitaushärten
utwardzanie wydzieleniowe, utwardzanie dyspersyjne Aushärten
w pełni zabudowana vollgekapselt
wada materiału Materialfehler
wada powierzchniowa, wada powierzchni surowej Oberflächenfehler
waga wsadu Einsatzgewicht
wał napędowy Antriebswelle
walcowane na gorąco warmgewalzt
walcowane na zimno kaltgewalzt
walcowanie walzen
walcownia, walcarka Walzwerk
wałek podtrzymujący, podpierający, rolka podtrzymująca Stützrohr
wanna do cynkowania Verzinkungswanne
warstwa Schicht
warstwa dyfuzyjna, powłoka dyfuzyjna Diffusionsschicht
warstwa zewnętrzna / wewnętrzna   Außen- / Innenschicht
wartość graniczna, wartość dopuszczalna Grenzwert
warunki techniczne Technische Bedingungen
węglik wolframu WC, Wolframcarbid
węgliki spiekane Hartmetalle
węgloutwardzanie cieplne, utwardzanie dyfuzyjne Einsatzhärten
wiązkość, odporność na obciążenia dynamiczne Zähigkeit
widmowy, spektralny spektral
wielkość wytopu / spustu Chargengröße
wielkość zamówienia produkcyjnego, wielkość partii  Losgröße
wielkość ziarna Korngröße
wieloskładnikowe brązy aluminiowe Mehrstoff-Aluminiumbronzen
wielowrzecionowy automat tokarski Mehrspindel-Drehautomat
wiercenie poprzeczne Querbohren
wiercić bohren
wiórowy spanabhebend
wióry Späne
wirówka Zentrifuge
wirówka dekantacyjna Dekanter
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym Sechskant-Holzschrauben
wkręty dociskowe bez łba Gewindestifte
wkręty dociskowe z końcem stożkowym Gewindestifte mit Spitze
wkręty samogwintujące do blach z łbem sześciokątnym Sechskant-Blechschrauben
wkręty z łbem stożkowym Senkschrauben mit Schlitz
wkręty z łbem stożkowym soczewkowym Linsensenkschrauben mit Schlitz
wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
wkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Senkschrauben mit Kreuzschlitz
wkręty z łbem walcowym Zylinderschrauben
właściwości mechaniczne mechanische Eigenschaften
wpusty pryzmatyczne Passfedern
wrażliwość na przegrzanie, skłonność do gruboziarnistości Überhitzungsempfindlichkeit
wrzeciono w obrabiarce Bearbeitungsspindel
wrzeciono z silnikiem prądu wysokiej częstotliwości Hochfrequenzspindel
wsad, materiał wsadowy Einsatzmaterial
współczynnik czystości żużlu Schlackenreinheitsgrad
współczynnik ochrony Schutzart
współczynnik ochrony Schutzklasse
wspora łuku Fußgerüst
wspornik uszczelnienia Dichtungsträger
wspornik wału ( śrubowego ) Wellenbock
wsuwać einschieben
wybieg, wypływ, wypad Auslauf
wyciskanie na zimno kaltfließpressen
wydajność odsysania = ilość powietrza do przefiltrowania Saugleistung
wydajność przepływu powietrza Luftleistung
wydajność silnika Motorleistung
wydłużenie przy zerwaniu Bruchdehnung
wygrzewanie Halten
wygrzewanie zbyt długie  Überzeiten
wygrzewanie, nagrzewanie na wskroś Durchwärmen
wykańczać finishen
wykonanie wg … Ausführung nach ...
wymaganie, zapotrzebowanie, zamówienie Anforderung
wymiar bez obróbki mechanicznej, stan surowy Rohmaß
wymiar na gotowo Fertigmaß
wymiar tolerowany Passmaß
wymiar z naddatkiem do obróbki mechanicznej Rohmaß
wypływka, zalewka, pozostałości ucięcia Grat
wypychacz, wyrzutnik Auswerfer
wysoko zagęszczony hochverdichtet
wysokoenergetyczny kraftstrotzend
wysokogatunkowy polietylen hochwertiger PE
wytapianie Erschmelzung
wytłaczanie ziehen
wytop Schmelze
wytrzymałość Festigkeit
wytrzymałość na naprężanie zginające Biegebruchfestigkeit
wytrzymałość na naprężanie zginające Festigkeit, Biegebruch-
wytrzymałość na obciążenia dynamiczne Dynamische Festigkeit
wytrzymałość na rozciąganie Zugfestigkeit
wytrzymałość na ścieranie Verschleißfestigkeit
wytrzymałość na ściskanie Druckfestigkeit
wytrzymałość udarowa, udarność Schlagfestigkeit
wytrzymałość, odporność Widerstandskraft
wytwarzanie, produkcja Fertigung
wyżarzać glühen
wyżarzanie Glühbehandlung
wyżarzanie Glühen
wyżarzanie beznalotowe, wyżarzanie jasne Blankglühen
wyżarzanie ciągłe Durchlaufglühen
wyżarzanie dyfuzyjne, wyżarzanie ujednorodniające Diffusionsglühen
wyżarzanie końcowe Schlussglühung
wyżarzanie normalizujące, normalizowanie Normalglühen
wyżarzanie odprężające Spannungsfreiglühen
wyżarzanie pośrednie Zwischenglühung
wyżarzanie przegrzewające, przegrzewanie Grobkornglühen
wyżarzanie przekrystalizowujące Umkörnen
wyżarzanie rekrystalizujące Rekristallisationsglühen
wyżarzanie rozpuszczające Lösungsglühen
wyżarzanie sferoidyzujące, sferoidyzowane Glühen auf kugelige Carbide
wyżarzanie stabilizujące, wyżarzanie koagulujące Stabilglühen
wyżarzanie uplastyczniające, uplastycznianie żeliwa Tempern
wyżarzanie w celu uzyskania podwyższonej wytrzymałości BF-Glühen
wyżarzanie w celu uzyskania struktury ferrytyczno-perlitycznej BG-Glühen
wyżarzanie z ciepła przeróbki plastycznej Glühen auf der Warmumformhitze
wyżarzanie z niebieskim nalotem Bläuen
wyżarzanie z nieznacznym utlenieniem powierzchni Zunderarmglühen
wyżarzanie zdrowiące Erholungsglühen
wyżarzanie zmiękczające GKZ-Glühen
wyżarzanie zmiękczające Weichglühen
zabezpieczający wyłącznik krańcowy Sicherheitsendschalter
zacisk liny Drahtseilklemmen
zadzior po okrawaniu, dziurowaniu Grat
zagęszczone pod wpływem rotacji i działania siły odśrodkowej rotationsverdichtet
zahartowanie w głąb Einhärtung
zahartowanie, utwardzenie Härtung
zakres zastosowań Anwendungsbereich
zakucie, zawalcowanie, nakładanie się Überlappung
zamknięty, obudowany gekapselt
żaroodporny hitzebeständigt
żarowytrzymały ( wytrzymały w podwyższonej temperaturze ) warmfest
zawartość oleju Ölanteil
zawiasowy przenośnik taśmowy Scharnierbandförderer
zawijać obwodowo obrzeże  bördeln
zawleczki Splinte
zawór dławiący Drosselventil
zbiornik do przeprowadzenia kwarantanny Quarantäne-Becken
zbiornik rozprężania powietrza Luftexpansionsraum
zbiornik sedymentacyjny z filtrami roślinnymi Pflanzenklärbecken
zderzak, ogranicznik ruchu Anschlag
zdolność odporności Widerstandsfähigkeit
zdolność rozdzielcza Auflösung
żelazo Eisen
żelazo czyste Reineisen
żeliwo Gusseisen
żeliwo kowalne, żeliwo ciągliwe Temperguß
żeliwo szare, żeliwo sferoidalne Grauguss
żeliwo utwardzone, odlew żeliwny utwardzony Hartguss
zespół dwóch stempli i matrycy tabletarki Tablettierwerkzeug
zmiana wymiaru Maßänderung
źródło zapłonu Zündquelle
zużycie, ścieranie Verschleiß
żywotność Lebensdauer
żywotność, okres trwałości Standzeit

Copyright © 2008 - 2012 Jacek Boron